Warunki sprzedaży

DOSTAWA

Czas dostawy

Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby dostarczyć towary w zalecanym terminie, mogą wystąpić nieoczekiwane opóźnienia w łańcuchu dostaw, w związku z czym nie możemy zagwarantować, że termin ten zostanie dotrzymany i nie ponosimy odpowiedzialności za takie opóźnienie.

Kiedy towary będą gotowe do dostawy, skontaktujemy się z tobą w celu ustalenia terminu dostawy. Zazwyczaj oczekujemy, że w ciągu godziny 72 od powiadomienia nas o gotowości Towarów do dostawy, uzgodnisz z nami datę dostawy. Jeśli dostawa zostanie opóźniona do terminu dłuższego niż 14 dni po powiadomieniu, że Towar jest gotowy do dostawy, niezależnie od tego, czy nie jesteś w stanie uzgodnić wcześniejszej daty dostawy, czy też nie można zrealizować dostawy z powodu nieodpowiedniego dostępu, obciążymy Cię opłatą dla kosztów magazynowania i ubezpieczenia według stawki dziennej, a następnie obowiązującej do momentu dostarczenia Towaru.

Dołożymy wszelkich starań, aby dostarczyć Towar w uzgodnionym terminie lub w późniejszym terminie, o który możesz następnie poprosić i wyrażamy na to zgodę, ale nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez jakiekolwiek opóźnienie w dotrzymywaniu terminów dostawy i nie będziesz uprawniony do odstąpienia od umowy i odrzucenia Towaru z powodu opóźnienia w dostawie.

Proces dostawy - dostawy w Wielkiej Brytanii

Towar zostanie umieszczony w wybranym pokoju, rozpakowany, a opakowanie wyjęte z witryny. Jednakże Towary nie zostaną umieszczone w określonym pokoju, jeśli nie jest to możliwe ze względu na trudności w dostępie lub jeśli pomieszczenie nie zostało wyczyszczone, aby zapewnić wystarczającą przestrzeń do manewrowania Towarami i umieszczenia w nim.

Jeśli dostęp do nieruchomości jest niewystarczający, aby umożliwić bezpieczne dostarczenie Towaru w ogóle lub w ogóle, lub jeśli środki dostępu nie są zgodne z oczekiwaniami, zespół dostarczający poinformuje Cię, że dostawa nie może zostać zrealizowana, a Towary zostaną zwrócone do magazynu, dopóki nie zostanie zapewniony odpowiedni dostęp lub dopóki nie anulujemy umowy zgodnie z klauzulą ​​1.4.1.

Wymiary Towarów są cytowane w naszej literaturze handlowej we wszystkich opublikowanych formatach, ale są jedynie orientacyjne, ponieważ mogą występować niewielkie różnice w wymiarach gotowych towarów. Jeśli masz wątpliwości, czy dostęp będzie odpowiedni, radzimy złożyć wniosek o dostęp.

Twoim wyłącznym obowiązkiem jest upewnienie się, że zamówione produkty zmieszczą się w zamierzonym pomieszczeniu.

Jeśli zaznaczysz, że dostawa ma nastąpić przez okno lub przez balkon lub taras, prośba o dostęp zostanie uznana za złożoną.

Wszelkie uszkodzenia mienia spowodowane przez zespół dostarczający będą zgłaszane do nas w ciągu 12 godzin od dostawy. Nie możemy rozpatrywać roszczeń zgłoszonych poza tym okresem.

Jeśli dostawa nie może zostać osiągnięta z powodu nieodpowiedniego dostępu lub z powodu obecności ciebie lub twojego upoważnionego przedstawiciela, ale odmawiającej dostawy z jakiegokolwiek powodu lub jeśli nie ma nikogo, kto by ją przyjął, lub jeśli powstają koszty dostawy, że nie zapłacisz, wówczas Towary zostaną zwrócone do magazynu i przechowywane, a użytkownik poniesie dodatkową opłatę za nieudaną dostawę w wysokości 15% ceny tych towarów, które nie zostały dostarczone.

Zespół dostarczający poprosi cię o podpisanie paragonu dotyczącego dostawy towarów.

Towary wysyłane przez Ciebie za granicę powinny zostać przez Ciebie sprawdzone przed ich wysłaniem. O ile nie uzgodniono inaczej, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za koszty transportu Towarów za granicę i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty poniesione lub związane z przechowywaniem i zwrotem z zagranicy, nawet jeśli Towary zostaną w jakiś sposób uszkodzone lub wadliwe.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę dochodów lub inne straty poniesione w związku z uczestnictwem lub udziałem upoważnionego przedstawiciela w związku z dostawą towarów.

Koszty dostawy

Opłata za dostawę standardową różni się w zależności od wymiaru - patrz taryfa wysyłkowa.

Dostawa standardowa to dostawa realizowana od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) do miejsca przeznaczenia innego niż cel specjalny, jak określono poniżej, i gdzie dostawa odbywa się do piwnicy, ziemi, pierwszego lub drugiego piętra, a dostęp jest przez drzwi na ziemi piętro.

Specjalne miejsca docelowe to kody pocztowe AB, PA, IV i KW, Irlandia Północna, Wyspa Man, Wyspa Wight, Highlands i Wyspy Normandzkie. W takich przypadkach zostanie naliczona dodatkowa opłata za dostawę, o której zostaniesz poinformowany przed potwierdzeniem zamówienia.

Dostawa do innych miejsc na świecie jest dostępna na życzenie i po wcześniejszym uzgodnieniu opłat.

Dostawy, które nie odbywają się przez drzwi na poziomie parteru i / lub które wymagają użycia wyciągarek lub podobnego sprzętu, lub które odbywają się przez okna lub tarasy, będą podlegały dodatkowym opłatom do uzgodnienia przed dostawą.

Dostawy na każde piętro powyżej drugiego piętra są naliczane (oprócz standardowej opłaty za dostawę) według naszej aktualnej stawki za piętro za sztukę, koszty te są płatne firmie dostarczającej w momencie dostawy. Wniosek o kontrolę dostępu i raport: aktualna stawka należna firmie kurierskiej w momencie przekazania raportu.

nieudana dostawa

Jeśli po ustaleniu z tobą terminu dostawy poprosisz o termin dostawy, który jest dłuższy niż dwa miesiące po dacie, o której poinformowaliśmy, że jest najwcześniejszą datą, którą możemy dostarczyć, lub Towar nie może zostać dostarczony przed upływem dwóch miesięcy od daty powiadomiliśmy Cię, że jest to najwcześniejsza data, którą możemy dostarczyć wyłącznie z powodu nieodpowiedniego dostępu, odmowy dostarczenia przez ciebie lub nieobecności nikogo na przyjęciu dostawy, lub jeśli środki dostępu nie są zgodne z oczekiwaniami możemy podjąć decyzję o odstąpieniu od umowy i:

Jeśli wpłata została wpłacona, zachowaj wszelkie wpłaty na naszą rzecz, a żadna ze stron nie będzie ponosić żadnej dalszej odpowiedzialności wynikającej z umowy, z wyjątkiem tego, że zwrócisz nam wszelkie straty lub koszty wynikające z takiego anulowania, w tym koszty materiałów, instalacji lub narzędzia używane lub przeznaczone do użycia w związku z Zamówieniem, koszty robocizny i inne koszty ogólne oraz koszty administracyjne związane z takim anulowaniem, w zakresie, w jakim koszty lub wydatki związane z utratą przekraczają depozyt; lub.

Jeśli cena Towaru została zapłacona w całości, zwróć 85% ceny Towaru i żadna ze stron nie będzie ponosić żadnej dalszej odpowiedzialności z tytułu umowy.

SPECYFIKACJA I JAKOŚĆ

Rozmiary

Towary są wytwarzane w sposób zgodny z rozsądnymi standardami handlowymi tolerancji dla towarów tego typu i mogą występować niewielkie różnice w wymiarach produktów gotowych w porównaniu z dowolnymi wymiarami podanymi w literaturze handlowej.

Jakość

Dostarczane przez nas meble są wykonane ręcznie przy użyciu naturalnych materiałów. Jako takie, Towary będą miały naturalne znaki, takie jak wygojone blizny i druty z drutu kolczastego, które oznaczają prawdziwą skórę, i nie będą miały jednolitego i spójnego wyglądu i kształtu wykończenia znalezionego w obrabianych towarach wykonanych ze sztucznych materiałów lub materiałów poddanych obróbce w celu osiągnięcia tego celu efekt. Występują niewielkie różnice w kolorze i wyglądzie z jednej strony Towarów, az drugiej strony elementów wystawianych w naszych salonach wystawowych, naszych próbkach i zdjęciach w naszych broszurach lub na naszej stronie internetowej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takich cech i zmian nie należy uważać za wady w celu oceny, czy towary są zadowalającej jakości lub w inny sposób zgodne z Zamówieniem. Zmiany w specyfikacji Towarów wynikające ze zmian dokonanych przez producenta lub w inny sposób, pod warunkiem, że zmiany te nie wpływają w istotny sposób na wygląd jakości użytkowania lub działanie Towarów.

Nie będzie korekty ceny z powodu zmian specyfikacji, ani nie będziesz uprawniony do odrzucenia Towarów z powodu zmian specyfikacji, jak wyżej.

Uszkodzenia i wady

Jeśli towary zostaną dostarczone uszkodzone, wadliwe lub w inny sposób nieprawidłowe, musisz nas o tym powiadomić w ciągu 24 godzin od dostawy, a my zorganizujemy kontrolę towarów, a jeśli okażą się uszkodzone, wadliwe lub nieprawidłowe, naprawimy je lub wymienimy odpowiednio i zorganizować dostarczenie naprawionych lub wymienionych Towarów bez dodatkowych opłat. Powiadomienie na podstawie niniejszej klauzuli powinno zostać złożone na piśmie i wysłane pocztą elektroniczną na adres sales@chesterfieldsofacompany.com lub listem dostarczonym do naszego biura.

ODWOŁANIA

Akceptujemy anulowanie zamówienia z zastrzeżeniem następujących warunków:

Towary nie mogą być wykonane zgodnie ze specyfikacją lub w inny sposób spersonalizowane zgodnie z Twoimi wymaganiami, oraz

Jeśli chcesz anulować zamówienie i nie widziałeś Towaru w naszym salonie przed złożeniem zamówienia, musisz powiadomić nas o chęci anulowania nie później niż 7 dni po dostawie, e-mailem na adres sales@chesterfieldsofacompany.com telefonicznie lub przez list dostarczony do naszego salonu.

Towar musi zostać dostarczony na adres w Wielkiej Brytanii.

Jeśli te warunki zostaną spełnione, zwrócimy Ci cenę Towaru, a zwrot zostanie wypłacony w ciągu 30 dni od daty anulowania. Zwrot będzie równy cenie Towaru i kosztu Standardowej Dostawy pomniejszonej o wszelkie dodatkowe koszty dostawy i Wnioski o Dostęp Kontroli i raportów.

Jeśli anulujesz, jesteś zobowiązany do należytej dbałości o wszelkie dostarczone towary, które muszą być przechowywane w stanie, który nigdy nie był używany.

Jeśli towary zostały dostarczone przed datą anulowania, musisz zwrócić towar do naszego salonu wystawowego na własny koszt i na własne ryzyko w ciągu 21 dni od rezygnacji, ale zamiast tego obowiązku, odbierzemy od ciebie towary zgodnie z umową w ciągu dni 21 anulowania. Będziesz odpowiedzialny za koszty windykacji, które ponosimy.

TYTUŁ DO TOWARÓW

Przyjmujesz do wiadomości, że przed złożeniem Zamówienia reprezentowałeś i zapewniłeś nas, że nie jesteś niewypłacalny i nie popełniłeś żadnego bankructwa, a będąc spółką z ograniczoną lub nieograniczoną odpowiedzialnością, nie wiesz o okolicznościach, które uprawniałyby dowolnego posiadacza lub wierzyciela wyznaczyć odbiorcę, złożyć wniosek o likwidację lub skorzystać z jakichkolwiek innych praw w stosunku do aktywów.

Tytuł własności do Towarów przechodzi z chwilą zapłaty całej ceny wszystkich Towarów w Zamówieniu (w tym wszelkich naliczonych odsetek od ceny) i do tego czasu wszystkie Towary będą i pozostaną naszą wyłączną własnością jako prawny i faktyczny właściciel .

Dopóki tytuł nie przejdzie zgodnie z warunkiem 4.2, będziesz w posiadaniu towarów wyłącznie jako osoba poręczająca Spółki.

Twoje prawo do posiadania Towarów wygasa, jeżeli popełnisz akt upadłości lub przejdziesz w stan likwidacji (inny niż w celu połączenia lub przebudowy w czasie wypłacalności), albo zostaniesz wyznaczony przez syndyka lub zarządcę albo dojdziesz do układu lub układ z wierzycielami.

Jeśli nie dokonasz żadnej płatności należnej nam w ciągu 7 dni od jej wymagalności, będziemy uprawnieni do odzyskania i odsprzedaży Towarów objętych Zamówieniem lub któregokolwiek z nich (niezależnie od tego, czy poprzednia płatność częściowa została przypisana do niektórych Towarów ) i w tym celu mogą wejść do pomieszczeń, w których są przechowywane. Jeżeli wpływy z odsprzedaży przewyższają koszty odzyskania i odsprzedaży, taka nadwyżka będzie dozwolona w stosunku do naszego roszczenia o niezapłaconą cenę.

Dopóki tytuł własności w towarach nie przejdzie zgodnie z warunkiem 4.2, nie usuniesz żadnych zmian ani nie zniszczysz żadnej z naszych etykiet identyfikacyjnych ani numeru seryjnego.

Jeśli sprzedajesz na naszych Towarach, zanim tytuł własności w nich nie przeszedł od nas, cały dochód ze sprzedaży Towarów będzie przez nas przechowywany na zaufaniu i umieszczony na oddzielnym koncie oznaczonym jako nasze środki pieniężne i do czasu otrzymania takiej sprzedaży zachowają dla nas Twoje prawa w stosunku do osoby, której towary zostały sprzedane, i przekażą nam te prawa na żądanie.

RYZYKO I UBEZPIECZENIE

Dostarczone przez nas towary będą na Twoje wyłączne ryzyko, jak tylko zostaną dostarczone na adres dostawy, a na Twoim kosztach spoczywa odpowiedzialność za ubezpieczenie Towarów w ich pełnej wartości przywracającej od wszystkich typowych ryzyk i właściwe utrzymanie ich do czasu otrzymania tytułu minęło.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Bez uszczerbku dla warunku 6.3 nasza odpowiedzialność za naruszenie umowy nie będzie przekraczać zafakturowanej wartości Towarów, których dotyczy Zamówienie i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za utratę zysków, utratę przychodów, utratę oczekiwanej utraty zysków, utratę wartości lub użytkowania lub jakiegokolwiek rodzaju specjalnej straty pośredniej lub wynikowej.

Bez uszczerbku dla warunku 6.3 nasza odpowiedzialność za szkody w mieniu spowodowane zaniedbaniem lub w inny sposób nie przekroczy [powinien to być limit ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, lub mniej, jeśli wolisz] i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za utratę zysków, utratę utrata przychodów oczekiwanej utraty zysku z tytułu utraty wartości firmy lub użytkowania lub jakiegokolwiek innego rodzaju straty pośredniej lub wynikowej.

Jeśli jesteś konsumentem, nic w niniejszych warunkach nie wyklucza ani nie ma na celu wyłączenia twoich ustawowych praw wynikających z postępowania z nami jako konsumentem.

STRONA INTERNETOWA

Witryna, na której pojawiają się niniejsze warunki, to strona internetowa Chesterfield Sofa Company Ltd. Reprodukcja, dystrybucja lub transmisja dowolnej części lub części strony internetowej lub wszelkie informacje w niej zawarte w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Chesterfield Sofa Company Ograniczone nie jest dozwolone. Strona internetowa i wszelkie prawa własności intelektualnej dotyczące jej projektu, tekstu, grafiki oraz ich wyboru i aranżacji należą do Chesterfield Sofa Company Limited lub jej licencjodawców. Znaki towarowe, logo i nazwy handlowe na stronie internetowej należą do Chesterfield Sofa Company Limited.

Zastrzeżenie dotyczące cen

Wszystkie ceny na tej stronie internetowej mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić jak najdokładniejsze i aktualne informacje, czasami jeden lub więcej elementów na naszej stronie internetowej może być źle wyceniony. W przypadku, gdy produkt zostanie wymieniony po nieprawidłowej cenie z powodu błędu typograficznego, fotograficznego lub technicznego lub błędu w informacjach cenowych otrzymanych od naszych dostawców, Chesterfield Sofa Company Ltd ma prawo odmówić lub anulować wszelkie zamówienia złożone dla dowolnego produktu wymienionego na niewłaściwa cena.

RÓŻNE

Każdy z naszych środków jest odrębnym środkiem i działa bez uszczerbku dla innych środków.

Wszelkie płatności lub zwroty, które mają zostać dokonane na podstawie naszej umowy z tobą lub na podstawie niniejszych warunków i postanowień, będą oprocentowane (zarówno przed, jak i po wydaniu wyroku) od dnia, w którym płatność lub zwrot stały się wymagalne do momentu dokonania płatności. Od czasu do czasu oprocentowanie Banku Anglii wynosi 4% powyżej stopy bazowej.

Jakiekolwiek zatwierdzenie lub wypowiedzenie umowy o wypowiedzeniu na podstawie niniejszych Warunków i postanowień będzie miało formę pisemną i żadna osoba zajmująca się Towarami lub obsługująca je lub świadcząca usługi inne niż my nie ma prawa ani upoważnienia do wiązania nas w jakikolwiek sposób ani do przyjmowania w naszym imieniu jakichkolwiek obowiązek wyraźny lub dorozumiany.

Każdy z niniejszych warunków może być rozdzielny i odrębny od siebie, a jeśli jedno lub więcej takich postanowień jest nieważnych lub niewykonalnych, nie będzie to miało żadnego wpływu na pozostałe warunki.

Żaden z niniejszych warunków nie ma wpływu na twoje ustawowe prawa, aw przypadku sprzeczności między tymi warunkami a twoimi ustawowymi prawami, twoje ustawowe prawa będą rozstrzygające.

Jeśli jesteś dwiema lub więcej osobami, twoje obowiązki będą solidarne.

Brak egzekwowania przez nas któregokolwiek z niniejszych warunków lub opóźnienie w ich egzekwowaniu nie stanowi zrzeczenia się tych warunków.

My i Ty zgadzamy się, że osoby, które nie są stronami umowy, którą zawieramy z tobą, nie będą uprawnione na mocy umowy (prawa stron trzecich) 1999 do korzyści wynikających z umowy ani być uprawnione do egzekwowania któregokolwiek z jej warunków.

W zakresie dozwolonym przez prawo, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek wprowadzenie w błąd wynikające z błędów drukarskich lub biurowych, oświadczeń osób trzecich przyjętych przez nas w dobrej wierze i powtórzonych przez nas, ani za jakiekolwiek inne oświadczenia niepotwierdzone przez nas na piśmie.

Przepisy dotyczące sprzedaży na odległość - ponieważ wszystkie nasze produkty są wykonywane na zamówienie, „dostawa towarów zgodnie ze specyfikacją klienta, takich jak żaluzje lub zasłony na zamówienie” [www.oft.gov.uk], żadne z nich nie podlega Dystansowi Regulamin sprzedaży.

Niniejsze Warunki podlegają prawu angielskiemu i zgodnie z nim powinny być interpretowane, a użytkownik niniejszym poddaje się niewyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.

Nagłówki niniejszych Zasad i warunków służą wyłącznie wygodzie i nie mają stanowić części niniejszych Zasad i warunków