Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

1.1 Zobowiązujemy się do ochrony prywatności odwiedzających naszą stronę internetową i użytkowników usług.

1.2 Niniejsza polityka ma zastosowanie, gdy działamy jako administrator danych w odniesieniu do danych osobowych odwiedzających naszą stronę internetową i użytkowników usług; innymi słowy, w których określamy cele i sposoby przetwarzania tych danych osobowych.

1.3 Używamy plików cookie na naszej stronie internetowej. O ile te pliki cookie nie są absolutnie niezbędne do świadczenia naszej witryny i usług, poprosimy Cię o zgodę na korzystanie z plików cookie podczas pierwszej wizyty na naszej stronie.

1.4 Nasza strona internetowa zawiera mechanizmy kontroli prywatności, które wpływają na sposób, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe. Korzystając z kontroli prywatności, możesz określić, czy chcesz otrzymywać bezpośrednią komunikację marketingową i ograniczyć publikację swoich informacji. Dostęp do kontroli prywatności można uzyskać za pośrednictwem https://chesterfieldsofacompany.com/.

1.5 W niniejszej polityce „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do Chesterfield Sofa Company Ltd. Więcej informacji o nas znajduje się w rozdziale 13.

2. Kredyt

2.1 Ten dokument został utworzony przy użyciu szablonu od SEQ Legal (https://seqlegal.com/free-legal-documents/privacy-policy).

3. W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe

3.1 W sekcji 3 przedstawiliśmy:

(a) ogólne kategorie danych osobowych, które możemy przetwarzać;

(b) w przypadku danych osobowych, których nie uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie, źródło i określone kategorie tych danych;

(c) celów, dla których możemy przetwarzać dane osobowe; i

(d) podstawy prawne przetwarzania.

3.2 Możemy przetwarzać dane dotyczące korzystania z naszej witryny i usług („dane użytkowania”). Dane użytkowania mogą obejmować Twój adres IP, lokalizację geograficzną, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny, źródło skierowań, długość odwiedzin, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie, a także informacje o czasie, częstotliwości i wzorcu korzystania z usługi. Źródłem danych o użytkowaniu jest nasz system śledzenia danych analitycznych. Te dane o użytkowaniu mogą być przetwarzane w celu analizy korzystania ze strony internetowej i usług. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda LUB nasze uzasadnione interesy, a mianowicie monitorowanie i ulepszanie naszej strony internetowej i usług.

3.3 Możemy przetwarzać dane konta użytkownika witryny („dane konta”). Dane konta mogą obejmować twoje imię i adres e-mail. Źródłem danych konta jest ty lub twój pracodawca. Dane konta mogą być przetwarzane w celu obsługi naszej strony internetowej, świadczenia naszych usług, zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i usług, utrzymywania kopii zapasowych naszych baz danych i komunikacji z Tobą. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda LUB nasze uzasadnione interesy, a mianowicie właściwe administrowanie naszą stroną internetową i biznesem LUB wykonanie umowy między tobą a nami i / lub podjęcie kroków, na żądanie, w celu zawarcia takiej umowy.

3.4 Możemy przetwarzać informacje, które publikujesz w celu opublikowania na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem naszych usług („dane publikacji”). Dane publikacyjne mogą być przetwarzane w celu umożliwienia takiej publikacji oraz administrowania naszą stroną internetową i usługami. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda LUB nasze uzasadnione interesy, a mianowicie właściwe administrowanie naszą stroną internetową i biznesem LUB wykonanie umowy między tobą a nami i / lub podjęcie kroków, na żądanie, w celu zawarcia takiej umowy.

3.5 Możemy przetwarzać informacje zawarte w każdym zapytaniu przesłanym nam w sprawie towarów i / lub usług („dane zapytania”). Dane zapytania mogą być przetwarzane w celu oferowania, marketingu i sprzedaży odpowiednich towarów i / lub usług. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda LUB nasze uzasadnione interesy, a mianowicie właściwe administrowanie naszą stroną internetową i biznesem LUB wykonanie umowy między tobą a nami i / lub podjęcie kroków, na żądanie, w celu zawarcia takiej umowy.

3.6 Możemy przetwarzać informacje dotyczące transakcji, w tym zakupów towarów i / lub usług, które zawierasz z nami i / lub za pośrednictwem naszej strony internetowej („dane transakcji”). Dane transakcji mogą obejmować dane kontaktowe, dane karty i dane transakcji. Źródłem danych transakcji jest Ty i / lub nasz dostawca usług płatniczych. Dane transakcyjne mogą być przetwarzane w celu dostarczenia zakupionych towarów i / lub usług oraz prowadzenia odpowiedniej dokumentacji tych transakcji. Podstawą prawną tego przetwarzania jest wykonanie umowy między tobą a nami i / lub podjęcie kroków, na twoją prośbę, w celu zawarcia takiej umowy; pod warunkiem, że jeśli nie jesteś osobą zawierającą z nami umowę, podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie prawidłowe zarządzanie naszą stroną internetową i firmą.

3.7 Możemy przetwarzać informacje, które nam przekazujesz, w celu subskrypcji naszych powiadomień e-mail i / lub biuletynów („dane powiadomień”). Dane powiadomień mogą być przetwarzane w celu wysyłania odpowiednich powiadomień i / lub biuletynów. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda LUB nasze uzasadnione interesy, a mianowicie komunikacja z odwiedzającymi naszą stronę internetową i użytkownikami usług LUB wykonanie umowy między tobą a nami i / lub podjęcie kroków, na żądanie, w celu zawarcia takiej umowy.

3.8 Możemy przetwarzać identyfikację ogólnej kategorii danych. Dane te mogą obejmować określone pozycje danych. Źródłem tych danych jest określenie źródła. Dane te mogą być przetwarzane w określonych celach. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda LUB nasze uzasadnione interesy, czyli określenie uzasadnionych interesów LUB wykonanie umowy między tobą a nami i / lub podjęcie kroków, na twoje żądanie, w celu zawarcia takiej umowy.

3.9 Możemy przetwarzać wszelkie dane osobowe określone w niniejszej polityce, jeśli jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, zarówno w postępowaniu sądowym, jak i w postępowaniu administracyjnym lub pozasądowym. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie ochrona i dochodzenie naszych praw, twoich praw i praw innych osób.

3.10 Możemy przetwarzać dowolne dane osobowe określone w niniejszej polityce, jeśli jest to konieczne do celów uzyskania lub utrzymania ochrony ubezpieczeniowej, zarządzania ryzykiem lub uzyskania profesjonalnej porady. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie właściwa ochrona naszej firmy przed ryzykiem.

3.11 Oprócz szczególnych celów, dla których możemy przetwarzać Twoje dane osobowe określone w niniejszej sekcji 3, możemy również przetwarzać dowolne z Twoich danych osobowych, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, lub w w celu ochrony twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej.

3.12 Proszę nie przekazywać nam danych osobowych innych osób, chyba że zostaniemy o to poproszeni.

4. Udostępnianie danych osobowych innym

4.1 Możemy ujawnić Twoje dane osobowe naszym ubezpieczycielom i / lub profesjonalnym doradcom w zakresie, w jakim jest to uzasadnione koniecznością w celu uzyskania lub utrzymania ochrony ubezpieczeniowej, zarządzania ryzykiem, uzyskania profesjonalnej porady lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, zarówno w sądzie postępowanie lub w postępowaniu administracyjnym lub pozasądowym.

4.2 Twoje dane osobowe przechowywane w bazie danych naszej witryny LUB Określ kategorię lub kategorie danych osobowych będą przechowywane na serwerach naszych dostawców usług hostingowych określonych na stronie https://chesterfieldsofacompany.com/.

4.3 Możemy ujawnić określoną kategorię lub kategorie danych osobowych naszym dostawcom lub podwykonawcom określonym na stronie Https://chesterfieldsofacompany.com/, o ile jest to uzasadnione koniecznością do określonych celów.

4.4 Oprócz konkretnych ujawnień danych osobowych określonych w niniejszej sekcji 4, możemy ujawnić Twoje dane osobowe, jeżeli takie ujawnienie jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, lub w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotne interesy innej osoby fizycznej. Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe, jeżeli takie ujawnienie jest konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, zarówno w postępowaniu sądowym, jak i w postępowaniu administracyjnym lub pozasądowym.

5. Międzynarodowe transfery Twoich danych osobowych

5.1 W sekcji 5 podajemy informacje o okolicznościach, w których dane osobowe mogą być przekazywane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

5.2 Usługi hostingowe dla naszej strony internetowej znajdują się w określonych krajach. Komisja Europejska podjęła „decyzję o odpowiedniej ochronie” w odniesieniu do przepisów o ochronie danych w każdym z tych krajów. Przekazy do każdego z tych krajów będą chronione odpowiednimi zabezpieczeniami, a mianowicie stosowaniem standardowych klauzul ochrony danych przyjętych lub zatwierdzonych przez Komisję Europejską, których kopię można uzyskać ze źródła LUB podać odpowiednie zabezpieczenia i sposoby uzyskania kopii.

5.3 Określ kategorię lub kategorie dostawcy lub podwykonawcy LUB LUB znajdują się w określonych krajach. Komisja Europejska podjęła „decyzję o odpowiedniej ochronie” w odniesieniu do przepisów o ochronie danych w każdym z tych krajów. Przekazy do każdego z tych krajów będą chronione odpowiednimi zabezpieczeniami, a mianowicie stosowaniem standardowych klauzul ochrony danych przyjętych lub zatwierdzonych przez Komisję Europejską, których kopię można uzyskać ze źródła LUB określić odpowiednie zabezpieczenia i sposoby uzyskania kopii.

5.4 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dane osobowe przesłane do publikacji za pośrednictwem naszej strony internetowej lub usług mogą być dostępne za pośrednictwem Internetu na całym świecie. Nie możemy zapobiec wykorzystywaniu (lub niewłaściwemu wykorzystaniu) takich danych osobowych przez inne osoby.

6. Zachowywanie i usuwanie danych osobowych

6.1 Sekcja 6 określa nasze zasady i procedurę zatrzymywania danych, które mają na celu zapewnienie przestrzegania naszych zobowiązań prawnych w zakresie zatrzymywania i usuwania danych osobowych.

6.2 Dane osobowe, które przetwarzamy w jakimkolwiek celu, nie mogą być przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub do tych celów.

6.3 Zachowamy twoje dane osobowe w następujący sposób:

a) dane dotyczące użytkowania będą przechowywane przez okres co najmniej 30 dni od daty pobrania oraz przez okres maksymalnie 90 dni od tej daty;

(b) dane rachunku będą przechowywane przez okres co najmniej 1 roku od daty zamknięcia odpowiedniego rachunku oraz przez okres maksymalnie 10 lat od tej daty;

(c) dane publikacji będą przechowywane przez okres co najmniej 30 dni od daty, w której odpowiednia publikacja przestaje być publikowana na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem naszych usług, i przez okres maksymalnie 90 dni od tej daty;

(d) dane zapytania będą przechowywane przez okres co najmniej 1 roku od daty zapytania i przez okres maksymalnie 3 lat od tej daty;

(e) dane dotyczące transakcji będą przechowywane przez okres co najmniej 1 roku od daty transakcji i przez okres maksymalnie 10 lat od tej daty;

(f) dane powiadomień będą przechowywane przez minimalny okres 30 dni od daty, w której otrzymaliśmy polecenie zaprzestania wysyłania powiadomień, oraz przez okres maksymalnie 1 roku od tej daty (pod warunkiem, że zachowamy dane powiadomień w zakresie niezbędnym do spełnić wszelkie prośby o aktywne pomijanie powiadomień); i

(g) kategoria danych będzie przechowywana przez minimalny okres 1 roku i maksymalnie 10 lat.

6.4 Bez względu na inne postanowienia niniejszego rozdziału 6, możemy zachować dane osobowe użytkownika, gdy jest to konieczne w celu zachowania zgodności z prawnym obowiązkiem, któremu podlegamy, lub w celu ochrony waszych żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej.

7. Twoje prawa

7.1 W tej sekcji 7 wymieniliśmy prawa przysługujące ci na mocy prawa o ochronie danych.

7.2 Twoje główne prawa wynikające z przepisów o ochronie danych to:

(a) prawo dostępu - możesz poprosić o kopie swoich danych osobowych;

(b) prawo do sprostowania - możesz poprosić nas o poprawienie niedokładnych danych osobowych i uzupełnienie niekompletnych danych osobowych;

(c) prawo do usunięcia - możesz poprosić nas o usunięcie twoich danych osobowych;

(d) prawo do ograniczenia przetwarzania - możesz poprosić o ograniczenie przetwarzania danych osobowych;

(e) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania - możesz sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych osobowych;

(f) prawo do przenoszenia danych - możesz poprosić o przeniesienie twoich danych osobowych do innej organizacji lub do ciebie;

(g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - możesz złożyć skargę na nasze przetwarzanie Twoich danych osobowych; i

(h) prawo do wycofania zgody - w zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest zgoda, możesz ją wycofać.

7.3 Prawa te podlegają pewnym ograniczeniom i wyjątkom. Możesz dowiedzieć się więcej o prawach osób, których dane dotyczą, odwiedzając stronę https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/.

7.4 Możesz skorzystać ze swoich praw w odniesieniu do swoich danych osobowych, przekazując nam pisemne zawiadomienie, korzystając z danych kontaktowych określonych poniżej.

8. O ciasteczkach

8.1 Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr) wysyłany przez serwer WWW do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Identyfikator jest następnie wysyłany z powrotem do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka żąda strony z serwera.

Pliki cookie 8.2 mogą być „trwałymi” plikami cookie lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwały plik cookie będzie przechowywany przez przeglądarkę internetową i pozostanie ważny do czasu jego wygaśnięcia, chyba że zostanie usunięty przez użytkownika przed datą wygaśnięcia; z drugiej strony plik cookie sesji wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa zostanie zamknięta.

Pliki cookie 8.3 zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwane z nich.

9. Pliki cookie, których używamy

9.1 Używamy plików cookie do następujących celów:

(a) uwierzytelnianie i status - używamy plików cookie w celu identyfikacji użytkownika podczas odwiedzania naszej witryny i podczas przeglądania naszej witryny oraz w celu ustalenia, czy użytkownik jest zalogowany na stronie (pliki cookie wykorzystywane w tym celu to: identyfikacja plików cookie);

(b) personalizacja - używamy plików cookie do przechowywania informacji o twoich preferencjach i personalizacji strony internetowej dla ciebie (pliki cookie wykorzystywane w tym celu to: identyfikacja plików cookie);

(c) bezpieczeństwo - używamy plików cookie jako elementu środków bezpieczeństwa służących do ochrony kont użytkowników, w tym zapobiegania nieuprawnionemu korzystaniu z danych logowania oraz do ogólnej ochrony naszej strony internetowej i usług (pliki cookie używane w tym celu to: identyfikacja plików cookie);

(d) reklama - używamy plików cookie, aby pomóc nam wyświetlać reklamy, które będą dla Ciebie odpowiednie (pliki cookie wykorzystywane w tym celu to: identyfikacja plików cookie);

(e) analiza - używamy plików cookie, aby pomóc nam w analizie wykorzystania i wydajności naszej strony internetowej i usług (pliki cookie wykorzystywane w tym celu to: identyfikacja plików cookie); i

(f) zgoda na pliki cookie - używamy plików cookie do przechowywania preferencji dotyczących korzystania z plików cookie bardziej ogólnie (pliki cookie wykorzystywane w tym celu to: identyfikacja plików cookie).

10. Pliki cookie używane przez naszych dostawców usług

10.1 Nasi usługodawcy używają plików cookie, a te pliki cookie mogą być przechowywane na komputerze użytkownika podczas odwiedzania naszej witryny.

10.2 Używamy Google Analytics. Google Analytics gromadzi informacje o korzystaniu z naszej witryny za pomocą plików cookie. Zebrane informacje są wykorzystywane do tworzenia raportów na temat korzystania z naszej strony internetowej. Możesz dowiedzieć się więcej o wykorzystaniu informacji przez Google, odwiedzając stronę https://www.google.com/policies/privacy/partners/ i możesz zapoznać się z polityką prywatności Google pod adresem https://policies.google.com/privacy. Odpowiednie pliki cookie to: rozpoznawanie plików cookie.

10.3 Używamy identyfikatora usługodawcy do określania usługi. Ta usługa wykorzystuje pliki cookie do określonych celów. Możesz zapoznać się z polityką prywatności tego usługodawcy na https://chesterfieldsofacompany.com/. Odpowiednie pliki cookie to: identyfikacja plików cookie.

11. Zarządzanie plikami cookie

11.1 Większość przeglądarek pozwala odmówić akceptowania plików cookie i usuwania plików cookie. Metody mogą się różnić w zależności od przeglądarki, przeglądarki i wersji. Możesz jednak uzyskać aktualne informacje o blokowaniu i usuwaniu plików cookie za pośrednictwem tych linków:

(A) https://support.google.com/chrome/answer/95647 (Chrom);

(B) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(C) https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/ (Opera);

(D) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(E) https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac (Safari); i

(fa) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Krawędź).

11.2 Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.

11.3 Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.

12. Poprawki

12.1 Możemy aktualizować te zasady od czasu do czasu, publikując nową wersję na naszej stronie.

12.2 Powinieneś od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że jesteś zadowolony z wszelkich zmian w tych zasadach.

12.3 Możemy LUB powiadomić Cię o zmianach LUB znaczących zmianach w niniejszej polityce pocztą elektroniczną.

13. Nasze dane

13.1 Ta strona jest własnością i jest zarządzana przez Chesterfield Sofa Company Ltd.

13.2 Jesteśmy zarejestrowani w Anglii i Walii pod numerem rejestracyjnym 07863177, a nasza siedziba znajduje się pod adresem 366 Holcombe Road, Greenmount, Bury, Lancashire, BL8 4DT.

13.3 Nasze główne miejsce prowadzenia działalności to Unit 8, Lane Side Court, Fallbarn Road, Rawtenstall, Lancashire, BB4 7NT, Wielka Brytania.

13.4 Możesz się z nami skontaktować:

a) pocztą na podany powyżej adres pocztowy;

(b) korzystając z formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej;

(c) telefonicznie, na numer kontaktowy opublikowany na naszej stronie internetowej; lub

(d) pocztą elektroniczną, używając adresu e-mail opublikowanego na naszej stronie internetowej.

14. Inspektor ochrony danych

14.1 Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych to: Joanne Spencer, Chesterfield Sofa Company Ltd, Unit 8, Lane Side Court, Fallbarn Road, Rawtenstall, Lancashire, BB4 7NT, Wielka Brytania.