Polityka prywatności

1. Wstęp

1.1 Zobowiązujemy się do ochrony prywatności odwiedzających naszą stronę internetową i użytkowników usług.

1.2 Niniejsza polityka ma zastosowanie, gdy działamy jako administrator danych w odniesieniu do danych osobowych odwiedzających naszą stronę internetową i użytkowników usług; innymi słowy, gdy ustalamy cele i sposoby przetwarzania tych danych osobowych.

1.3 Na naszej stronie używamy plików cookie. O ile te pliki cookie nie są bezwzględnie konieczne do świadczenia naszej strony internetowej i usług, poprosimy Cię o wyrażenie zgody na używanie przez nas plików cookie przy pierwszej wizycie na naszej stronie internetowej.

1.4 Nasza strona internetowa zawiera mechanizmy kontroli prywatności, które wpływają na sposób przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Korzystając z kontroli prywatności, możesz określić, czy chcesz otrzymywać bezpośrednie komunikaty marketingowe i ograniczyć publikację swoich informacji. Dostęp do kontroli prywatności można uzyskać za pośrednictwem https://www.chesterfieldsofacompany.com/.

1.5 W niniejszej polityce terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do Chesterfield Sofa Company Ltd. Więcej informacji o nas można znaleźć w sekcji 13.

2. Kredyt

2.1 Ten dokument został utworzony przy użyciu szablonu od SEQ Legal (https://seqlegal.com/free-legal-documents/privacy-policy).

3. W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe

3.1 W Sekcji 3 określiliśmy:

(a) ogólne kategorie danych osobowych, które możemy przetwarzać;

(b) w przypadku danych osobowych, których nie uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie, źródło i określone kategorie tych danych;

(c) celów, dla których możemy przetwarzać dane osobowe; i

(d) podstawy prawne przetwarzania.

3.2 Możemy przetwarzać dane dotyczące korzystania z naszej strony internetowej i usług („dane użytkowania”). Dane dotyczące użytkowania mogą obejmować Twój adres IP, lokalizację geograficzną, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny, źródło odesłania, długość wizyty, odsłony i ścieżki nawigacji w witrynie, a także informacje o czasie, częstotliwości i wzorcu korzystania z usług. Źródłem danych o użytkowaniu jest nasz system śledzenia analitycznego. Te dane dotyczące użytkowania mogą być przetwarzane w celu analizy korzystania ze strony internetowej i usług. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda LUB nasze uzasadnione interesy, a mianowicie monitorowanie i ulepszanie naszej strony internetowej i usług.

3.3 Możemy przetwarzać dane konta użytkownika witryny internetowej („dane konta”). Dane konta mogą obejmować imię i nazwisko oraz adres e-mail. Źródłem danych o koncie jesteś Ty lub Twój pracodawca. Dane konta mogą być przetwarzane w celu obsługi naszego serwisu, świadczenia naszych usług, zapewnienia bezpieczeństwa naszego serwisu i usług, utrzymywania kopii zapasowych naszych baz danych oraz komunikacji z Tobą. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda LUB nasze uzasadnione interesy, a mianowicie właściwe administrowanie naszą stroną internetową i działalnością gospodarczą LUB wykonanie umowy między Tobą a nami i/lub podjęcie kroków, na Twoje żądanie, w celu zawarcia takiej umowy.

3.4 Możemy przetwarzać informacje, które zamieszczasz w celu publikacji na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem naszych usług („dane publikacji”). Dane publikacyjne mogą być przetwarzane w celu umożliwienia takiej publikacji oraz administrowania naszym serwisem i usługami. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda LUB nasze uzasadnione interesy, a mianowicie właściwe administrowanie naszą stroną internetową i działalnością gospodarczą LUB wykonanie umowy między Tobą a nami i/lub podjęcie kroków, na Twoje żądanie, w celu zawarcia takiej umowy.

3.5 Możemy przetwarzać informacje zawarte w każdym przesłanym do nas zapytaniu dotyczącym towarów i/lub usług („dane zapytania”). Dane zapytania mogą być przetwarzane w celu oferowania, marketingu i sprzedaży odpowiednich towarów i/lub usług. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda LUB nasze uzasadnione interesy, a mianowicie właściwe administrowanie naszą stroną internetową i działalnością gospodarczą LUB wykonanie umowy między Tobą a nami i/lub podjęcie kroków, na Twoje żądanie, w celu zawarcia takiej umowy.

3.6 Możemy przetwarzać informacje dotyczące transakcji, w tym zakupów towarów i/lub usług, które zawierasz z nami i/lub za pośrednictwem naszej strony internetowej („dane transakcyjne”). Dane transakcji mogą obejmować Twoje dane kontaktowe, dane Twojej karty oraz szczegóły transakcji. Źródłem danych transakcyjnych jesteś Ty i/lub nasz dostawca usług płatniczych. Dane transakcyjne mogą być przetwarzane w celu dostarczenia zakupionych towarów i/lub usług oraz prowadzenia właściwej ewidencji tych transakcji. Podstawą prawną tego przetwarzania jest wykonanie umowy między Tobą a nami i/lub podjęcie na Twoje żądanie kroków w celu zawarcia takiej umowy; pod warunkiem, że jeśli nie jesteś osobą zawierającą z nami umowę, podstawą prawną tego przetwarzania są nasze prawnie uzasadnione interesy, a mianowicie właściwe administrowanie naszą stroną internetową i działalnością.

3.7 Możemy przetwarzać informacje, które nam przekazujesz w celu subskrypcji naszych powiadomień e-mail i/lub biuletynów („dane powiadomień”). Dane powiadomień mogą być przetwarzane w celu wysyłania odpowiednich powiadomień i/lub biuletynów. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda LUB nasze uzasadnione interesy, a mianowicie komunikacja z odwiedzającymi naszą stronę internetową i użytkownikami usług LUB wykonanie umowy między Tobą a nami i/lub podjęcie kroków, na Twoje żądanie, w celu zawarcia takiej umowy.

3.8 Możemy przetwarzać zidentyfikować ogólną kategorię danych. Dane te mogą obejmować listę określonych pozycji danych. Źródłem tych danych jest źródło identyfikacji. Dane te mogą być przetwarzane w określonych celach. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda LUB nasze uzasadnione interesy, a mianowicie określenie uzasadnionych interesów LUB wykonanie umowy między Tobą a nami i/lub podjęcie kroków, na Twoje żądanie, w celu zawarcia takiej umowy.

3.9 Możemy przetwarzać dowolne Twoje dane osobowe określone w niniejszej polityce, jeśli jest to konieczne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, zarówno w postępowaniu sądowym, jak i w postępowaniu administracyjnym lub pozasądowym. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie ochrona i dochodzenie naszych praw, Twoich praw i praw innych osób.

3.10 Możemy przetwarzać dowolne Twoje dane osobowe określone w niniejszej polityce, jeśli jest to konieczne w celu uzyskania lub utrzymania ochrony ubezpieczeniowej, zarządzania ryzykiem lub uzyskania profesjonalnej porady. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze prawnie uzasadnione interesy, a mianowicie odpowiednia ochrona naszej działalności przed ryzykiem.

3.11 Oprócz konkretnych celów, dla których możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, określonych w niniejszej sekcji 3, możemy również przetwarzać dowolne Twoje dane osobowe, jeśli takie przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, lub w w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej.

3.12 Proszę nie przekazywać nam danych osobowych innych osób, chyba że zostaniemy o to poproszeni.

4. Udostępnianie danych osobowych innym

4.1 Możemy ujawnić Twoje dane osobowe naszym ubezpieczycielom i/lub profesjonalnym doradcom, o ile jest to uzasadnione w celu uzyskania lub utrzymania ochrony ubezpieczeniowej, zarządzania ryzykiem, uzyskania profesjonalnej porady lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, czy to w sądzie w postępowaniu administracyjnym lub pozasądowym.

4.2 Twoje dane osobowe przechowywane w naszej bazie danych witryny LUB Określ kategorię lub kategorie danych osobowych będą przechowywane na serwerach naszych dostawców usług hostingowych wskazanych pod adresem https://www.chesterfieldsofacompany.com/.

4.3 Możemy ujawnić określoną kategorię lub kategorie danych osobowych naszym dostawcom lub podwykonawcom określonym na stronie http://www.chesterfieldsofacompany.com/ w zakresie, w jakim jest to uzasadnione do określonych celów.

4.4 Oprócz konkretnych ujawnień danych osobowych określonych w niniejszym punkcie 4, możemy ujawnić Twoje dane osobowe, jeśli takie ujawnienie jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, lub w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotne interesy innej osoby fizycznej. Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe, jeżeli takie ujawnienie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, czy to w postępowaniu sądowym, czy w postępowaniu administracyjnym lub pozasądowym.

5. Międzynarodowe transfery Twoich danych osobowych

5.1 W Sekcji 5 informujemy o okolicznościach, w których Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

5.2 Obiekty hostingowe naszej strony internetowej znajdują się w określonych krajach. Komisja Europejska podjęła „decyzję o adekwatności” w odniesieniu do przepisów o ochronie danych w każdym z tych krajów. Przekazy do każdego z tych krajów będą chronione odpowiednimi zabezpieczeniami, a mianowicie zastosowaniem standardowych klauzul ochrony danych przyjętych lub zatwierdzonych przez Komisję Europejską, których kopię możesz uzyskać ze źródła LUB określić odpowiednie zabezpieczenia i sposoby uzyskania kopii.

5.3 Określ kategorię lub kategorie dostawcy lub podwykonawcy LUB znajdują się w określonych krajach. Komisja Europejska podjęła „decyzję o adekwatności” w odniesieniu do przepisów o ochronie danych w każdym z tych krajów. Przekazy do każdego z tych krajów będą chronione odpowiednimi zabezpieczeniami, a mianowicie zastosowaniem standardowych klauzul ochrony danych przyjętych lub zatwierdzonych przez Komisję Europejską, których kopię można uzyskać ze źródła LUB określić odpowiednie zabezpieczenia i sposoby uzyskania kopii.

5.4 Przyjmujesz do wiadomości, że dane osobowe, które przesyłasz do publikacji za pośrednictwem naszej strony internetowej lub usług, mogą być dostępne przez Internet na całym świecie. Nie możemy zapobiec wykorzystaniu (lub nadużyciu) takich danych osobowych przez inne osoby.

6. Zachowywanie i usuwanie danych osobowych

6.1 Sekcja 6 określa nasze zasady i procedury dotyczące przechowywania danych, które mają na celu zapewnienie przestrzegania naszych zobowiązań prawnych w odniesieniu do przechowywania i usuwania danych osobowych.

6.2 Dane osobowe, które przetwarzamy w jakimkolwiek celu, nie mogą być przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub do tych celów.

6.3 Zachowamy twoje dane osobowe w następujący sposób:

a) dane dotyczące użytkowania będą przechowywane przez co najmniej 30 dni od daty ich zebrania i przez maksymalny okres 90 dni od tej daty;

b) dane rachunku będą przechowywane przez okres co najmniej 1 roku od daty zamknięcia odpowiedniego rachunku i przez okres maksymalnie 10 lat od tej daty;

(c) dane publikacji będą przechowywane przez co najmniej 30 dni od dnia, w którym dana publikacja przestanie być publikowana na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem naszych usług, a maksymalnie przez okres 90 dni po tej dacie;

d) dane z zapytania będą przechowywane przez co najmniej 1 rok od daty zapytania i przez maksymalny okres 3 lat od tej daty;

e) dane dotyczące transakcji będą przechowywane przez okres co najmniej 1 roku od daty transakcji i maksymalnie 10 lat od tej daty;

(f) dane dotyczące powiadomień będą przechowywane przez okres co najmniej 30 dni od daty, w której otrzymaliśmy polecenie zaprzestania wysyłania powiadomień, oraz maksymalnie przez okres 1 roku od tej daty (pod warunkiem, że zachowamy dane dotyczące powiadomień w zakresie niezbędnym do spełnić wszelkie złożone przez Ciebie prośby o aktywne tłumienie powiadomień); oraz

g) kategoria danych będzie przechowywana przez minimalny okres 1 roku, a maksymalny okres 10 lat.

6.4 Bez względu na inne postanowienia niniejszego rozdziału 6, możemy zachować dane osobowe użytkownika, gdy jest to konieczne w celu zachowania zgodności z prawnym obowiązkiem, któremu podlegamy, lub w celu ochrony waszych żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej.

7. Twoje prawa

7.1 W tej sekcji 7 wymieniliśmy prawa, które przysługują Ci na mocy przepisów o ochronie danych.

7.2 Twoje główne prawa wynikające z przepisów o ochronie danych to:

(a) prawo dostępu – możesz poprosić o kopie swoich danych osobowych;

(b) prawo do sprostowania – możesz poprosić nas o sprostowanie niedokładnych danych osobowych oraz o uzupełnienie niekompletnych danych osobowych;

(c) prawo do usunięcia – możesz poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych;

(d) prawo do ograniczenia przetwarzania – możesz poprosić o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych;

(e) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania – możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych;

(f) prawo do przenoszenia danych – możesz poprosić o przeniesienie Twoich danych osobowych do innej organizacji lub do Ciebie;

(g) prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – możesz złożyć skargę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych; oraz

(h) prawo do wycofania zgody – w zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest zgoda, możesz tę zgodę wycofać.

7.3 Prawa te podlegają pewnym ograniczeniom i wyjątkom. Możesz dowiedzieć się więcej o prawach osób, których dane dotyczą odwiedzając https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/.

7.4 Możesz skorzystać ze swoich praw w odniesieniu do swoich danych osobowych, wysyłając do nas pisemne powiadomienie, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

8. O ciasteczkach

8.1 Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr) wysyłany przez serwer WWW do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Identyfikator jest następnie wysyłany z powrotem do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka żąda strony z serwera.

Pliki cookie 8.2 mogą być „trwałymi” plikami cookie lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwały plik cookie będzie przechowywany przez przeglądarkę internetową i pozostanie ważny do czasu jego wygaśnięcia, chyba że zostanie usunięty przez użytkownika przed datą wygaśnięcia; z drugiej strony plik cookie sesji wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa zostanie zamknięta.

8.3 Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich.

9. Pliki cookie, których używamy

9.1 Używamy plików cookie do następujących celów:

(a) uwierzytelnianie i status – używamy plików cookies, aby zidentyfikować Cię podczas odwiedzania naszej strony internetowej i podczas poruszania się po naszej stronie oraz ustalić, czy jesteś zalogowany w serwisie (używane w tym celu pliki cookies to: identyfikacyjne pliki cookies);

(b) personalizacji – wykorzystujemy pliki cookies do przechowywania informacji o Twoich preferencjach oraz do personalizacji serwisu dla Ciebie (używane w tym celu pliki cookies to: identyfikacyjne);

(c) bezpieczeństwo – stosujemy pliki cookies jako element środków bezpieczeństwa stosowanych w celu ochrony kont użytkowników, w tym zapobiegania nieuczciwemu wykorzystywaniu danych logowania oraz ogólnie do ochrony naszej strony internetowej i usług (w tym celu wykorzystywane są pliki cookies: identyfikacyjne);

(d) reklamowe – używamy plików cookie, aby wyświetlać reklamy, które będą dla Ciebie istotne (pliki cookie wykorzystywane w tym celu to: identyfikujące pliki cookie);

(e) analizy – używamy plików cookies, które pomagają nam analizować korzystanie i działanie naszej strony internetowej oraz usług (używane w tym celu pliki cookies to: identyfikujące pliki cookies); oraz

(f) zgoda na pliki cookie – używamy plików cookie do przechowywania Twoich preferencji w odniesieniu do korzystania z plików cookie szerzej (pliki cookie używane w tym celu to: pliki cookie identyfikacyjne).

10. Pliki cookie używane przez naszych dostawców usług

10.1 Nasi usługodawcy używają plików cookie, a te pliki cookie mogą być przechowywane na komputerze użytkownika podczas odwiedzania naszej witryny.

10.2 Używamy Google Analytics. Google Analytics gromadzi informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej za pomocą plików cookie. Zebrane informacje służą do tworzenia raportów dotyczących korzystania z naszej strony internetowej. Możesz dowiedzieć się więcej o wykorzystywaniu informacji przez Google, odwiedzając https://www.google.com/policies/privacy/partners/ i możesz zapoznać się z polityką prywatności Google pod adresem https://policies.google.com/privacy. Odpowiednie pliki cookie to: identyfikują pliki cookie.

10.3 Używamy identyfikacji usługodawcy w celu określenia usługi. Ta usługa wykorzystuje pliki cookies w określonych celach. Z polityką prywatności tego usługodawcy można zapoznać się pod adresem https://www.chesterfieldsofacompany.com/. Odpowiednie pliki cookie to: identyfikują pliki cookie.

11. Zarządzanie plikami cookie

11.1 Większość przeglądarek pozwala odmówić akceptowania plików cookie i usuwania plików cookie. Metody mogą się różnić w zależności od przeglądarki, przeglądarki i wersji. Możesz jednak uzyskać aktualne informacje o blokowaniu i usuwaniu plików cookie za pośrednictwem tych linków:

(A) https://support.google.com/chrome/answer/95647 (Chrom);

(B) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(C) https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/ (Opera);

(D) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(E) https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac (Safari); i

(fa) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Krawędź).

11.2 Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.

11.3 Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.

12. Poprawki

12.1 Możemy aktualizować te zasady od czasu do czasu, publikując nową wersję na naszej stronie.

12.2 Powinieneś od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że jesteś zadowolony z wszelkich zmian w tych zasadach.

12.3 Możemy LUB powiadomić Cię o zmianach LUB istotnych zmianach w niniejszej polityce przez e-mail.

13. Nasze dane

13.1 Ta strona internetowa jest własnością i jest zarządzana przez Chesterfield Sofa Company Ltd.

13.2 Jesteśmy zarejestrowani w Anglii i Walii pod numerem rejestracyjnym 07863177, a nasza siedziba znajduje się pod adresem 366 Holcombe Road, Greenmount, Bury, Lancashire, BL8 4DT.

13.3 Nasze główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się pod adresem Unit 8, Lane Side Court, Fallbarn Road, Rawtenstall, Lancashire, BB4 7NT, Wielka Brytania.

13.4 Możesz się z nami skontaktować:

a) pocztą na podany powyżej adres pocztowy;

(b) korzystając z formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej;

(c) telefonicznie pod numerem kontaktowym opublikowanym na naszej stronie internetowej; lub

(d) pocztą elektroniczną, używając adresu e-mail opublikowanego na naszej stronie internetowej.

14. Inspektor ochrony danych

14.1 Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych to: Joanne Spencer, Chesterfield Sofa Company Ltd, Unit 8, Lane Side Court, Fallbarn Road, Rawtenstall, Lancashire, BB4 7NT, Wielka Brytania.